ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში


თეზისების გაგზავნა

თეზისების გაფორმებისა და გაგზავნის ინსტრუქცია

თეზისებში ერთ აბზაცად წარმოადგინეთ თქვენი კვლევის მოკლე მონახაზი: ყურადღება გაამახვილეთ საკვლევ თემასა და პრობლემის აქტუალურობაზე, კვლევის მეთოდებზე, საკვევი მასალის მოპოვება-დამუშავების პრინციპებზე, კვლევაში ჩართულ პირ(ებ)ზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გაგვაცანით კვლევის შედეგები და დასკვნა. შეგიძლიათ, მიუთითოთ თქვენი კვლევის შემდგომი განვითარების პერსპექტივა და / ან საკვლევი საკითხები. 

გთხოვთ, თეზისებში ნუ მიუთითებთ პირადი მონაცემების შემცველ ინფორმაციას. 

თეზისებს დაურთეთ  3-5 საკვანძოსიტყვა.

თეზისების მოცულობა250-300 სიტყვა (მეტი ან ნაკლები სიტყვის შემთხვევაში სისტემა არ ატვირთავს თქვენს ნაშრომს).

 

გთხოვთგაითვალისწინოთრომ დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ განიხილება.

 

შეკითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ

ელ-ფოსტა: ecdic@tsu.ge

 ტელეფონი: (+995) 577 43 64 78