ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში


კონფერენციის პროგრამა

კონფერენციის "ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული კომუნიკაციები საქართველოში" პროგრამა