ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში


ძირითადი მომხსენებლები

პლენარულ სხდომაზე მთავარი მომხსენებლები იმსჯელებენ მრავალფეროვნების და ინტერკულტურული კომუნიკაციის კვლევის საკითხზე, ინტერკულტურალიზმზე, როგორც მულტიკულტურალიზმის ალტერნატივაზე, განხილულ იქნება საქართველოში არსებული ზოგადი სურათი.